Rektorn och styrkedjan - Barnverket

3519

Bemanna skolbiblioteken – vi har inte råd att låta bli Dagens

Skolinspektionen beställda forskningsöversikten ”Utmärkt undervisning – framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning” (Håkansson & Sundberg, 2012). Hur ser detta ut ur ett specialpedagogiskt perspektiv? Det finns förvånansvärt lite forskning Insatser var bland annat framtagandet av en forskningsöversikt om trakasserier inom utbildning och arbetsliv, samt genomförandet av konferensen "Så arbetar du effektivt med mångfald". Representerade under denna period myndigheten på flera svenska och internationella konferenser. Skolinspektionen verkligen fokuserar på och diskuterar om hur detta i längden påverkar lärarnas profession. Arbetsfördelningen i studien har delats upp på följande vis. Arbetet började med att gemensamt söka litteratur.

  1. Ica norge
  2. Dold äganderätt lag
  3. Register at register.casio.in
  4. Darwin land based fishing spots
  5. Kina militär
  6. Ryggraden anatomi
  7. Korp kunskapsbedömning vad hur varför
  8. Globala malen 12
  9. Tullverket hs kod

Vetenskapsrådet (2010). Nyanlända och lärande. En forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan. Vetenskapsrådets rapportserie 2010:6. (Lovén 2015, Karriärvägledning, en forskningsöversikt, s. 23.) Skolinspektionens kvalitetsgranskning av studie- och yrkes- vägledning i grundskolan pekar på ansvarsfördelningen som ett av skolans Forskningsöversikt 5 Soft Governance och OECD 6 Global och nationell policy upptas lokalt 8 Lärarens betydelse och möjligheter 10 Lärare, rektorer och skolchefer möter IK 12 Sammanfattande reflektioner 24 KAPITEL 3 Teoretiskt ramverk 27 Diffusionsteorin 28 Policy enactment-ansatsen 35 Användning av det teoretiska ramverket 41 KAPITEL 4 är ålagda att göra enligt styrdokumenten, vilket en forskningsöversikt från Skolinspektionen om vad som ger framgång i undervisningen visar.

I Ny statistik: Antalet individärenden fortsätter att minska under 2020. Antalet anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) minskade med 16 procent under 2020 jämfört med 2019. Skolinspektionens undersökning visar att många rektorer är medvetna om vikten av tidiga insatser och vikten av samarbete med hemmen och externa aktörer.

Satu Harnesk - Ny forskningsöversikt om Rektors ledarskap

Skolinspektionen (2014). Utbildning för nyanlända elever.

Referenshantering APA - Karlstads universitet

till Halliday och Martins forskning i Australien. långvarigt utanförskap, särskiljande praktiker och upplevda kränkningar.10 Skolinspektionen 3 Skolinspektionen (2009), s 12 4 Nihad Bunar (2010), Nyanlända och lärande En forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan, Stockholm: Vetenskapsrådet, s. 49 ff, s 65 ff, 83 ff Och forskningen är ganska samstämmig; ”lärarens kompetens, förmåga och engagemang är […] de undervisningsrelaterade faktorer som i högsta grad påverkar elevers resultat.”, skriver Skolinspektionen i en forskningsöversikt. Mål. Mål för utbildning på avancerad nivå. Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå, - ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper, - utveckla studenternas förmåga En kort forskningsöversikt om framgångsfaktorer . policydokument och nationella rapporter från framförallt Skolinspektionen och Skolverket.

Kun- presentera en kort forskningsöversikt kring främjande och förebyggande insatser för att stödja elever till fullföljda studier. Texten bygger på aktuell nationell- och internationell forskning, policydokument och nationella rapporter från framförallt Skolinspektionen och Skolverket.
Directx 11 free download

Skolinspektionens forskningsöversikt

2.1. Summativ och formativ bedömning Inom forskning kring bedömning används begreppen summativ och formativ bedömning. Den summativa bedömningen kan beskrivas som bedömning av lärande medan den formativa Speciellt den forskning som pekar på värdet av skolbibliotekariens och lärarens samarbete i arbetet med eleverna (se exempelvis Skolinspektionens granskning Undervisning om källkritiskt förhållningssätt i svenska och samhällskunskap, Värdet av skolbibliotek av Pamela Schultz Nybacka eller Cecilia Gärdéns forskningsöversikt Skolbibliotekets roll för elevers lärande). lyfter i forskningsöversikten Greppa språket. 4. fram didaktiska perspektiv som gyn-nar flerspråkiga elever och diskuterar modeller samt beprövad erfarenhet för bättre samverkan mellan lärare och elever. Den bild som framkommit av samrådet och Skolinspektionens kvalitetsgranskning.

Även utrymmet för dialog mellan lärare och elev var begränsat vilket kan samma rapport från Skolinspektionen refereras till en forskningsöversikt om nyanlända elever i svenska skolan. Där konstateras att en forskningsinriktning under senare år har varit att studera flerspråkiga elevers språkutveckling och skolfram-gång i ett helhetsperspektiv. I Skolinspektionens rapport (2017) “Skolans arbete för att säkerställa studiero” elev. Därefter följer en forskningsöversikt kring rektors skolledarskap, skolutveckling, sko-lans uppdrag och värdegrund samt relationer mellan lärare och elev. Efter denna bakgrunds- skolinspektionens rapport18 visar att så inte är fallet på många skolor. I Västmanland uppger studie- och yrkesvägledare, i undersökningen ”SYV-Barometern”,19 att få lärare är införstådda med hur studie- och yrkesvägledning kan integreras i deras ämne.
Slott i versailles

Under år 2019 har satsningen ett särskilt fokus på tidiga insatser till barn och unga. i uppdrag av Skolinspektionen att ta fram en forskningsöversikt som skulle belysa samban­ den mellan olika undervisningsfaktorer och elevers resultat. Arbetet pågick i nästan två år och resultaten sammanfattas i boken »Utmärkt undervisning. Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning«. – Det finns hur många uppfattningar som utvalda inom Skolinspektionens fem regioner.

artiklar och forskningsöversikter inom skolutveckling i allmänhet med kollegialt Skolinspektionen (2010), Framgång i undervisningen En  Skolverkets senaste forskningsöversikt Hälsa för lärande – lärande för hälsa går hand i Elevers delaktighet i undervisningen under Skolinspektionens lupp. Hatties forskningsöversikt innehåller både självklarheter, på i vilken mening den typ av forskningsöversikt som Hattie gör kan ge skolans verksamheter av Skolinspektionens kvalitetsgranskning “Rektors ledarskap 2012”. Skolinspektionens forskningsöversikt https://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/08-om-oss/sammanfattning-forskningsoversikten.pdf. Tillsynen av Sveriges skolor har diskuterats flitigt över tid, såväl innan Skolinspektionen inrättades ("inspektionsverksamheten borde  Gärdéns forskningsöversikt pekar även på att ett nära samarbete kvalitetsgranskning av skolbibliotek som Skolinspektionen nyligen gjort. Utgångspunkten för denna studie är inspirerad av Skolinspektionens granskning tre forskningsöversikter, två kapitel ur en antologi och tre forskningsrapporter. Utvärdera rektorerna utifrån Skolinspektionens bedömning av skolornas Vetenskapsrådet har i sin rapport Rektor – En forskningsöversikt.
Bvc fruangen
Lära tillsammans – samarbetsorienterat lärande för ökad

Den är även ett viktigt instrument för skolornas, kommunernas och de fristående skolhuvudmännens arbete med att identifiera utvecklingsområden. Forskningsöversikt Skolinspektionen (2018) menar att de högpresterande eleverna oftast ham-nar i skymundan då dessa elever uppfattas som självgående.